Tillgänglighetsutlåtande

I tillgänglighetsutlåtandet anges hur denna nättjänst följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Helsingfors stad ansvarar för nättjänsten.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads e-tjänst Palvelukeskus Helsinki. Webbplatsens adress är https://palvelukeskus.hel.fi(Länk leder till extern tjänst).

Stadens mål

I fråga om de digitala tjänsternas tillgänglighet har Helsingfors som mål att enligt WCAG-riktlinjerna uppnå minst nivå AA eller bättre, om det rimligen är möjligt.

Status av överensstämmelse med kraven

Denna webbplats uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven som lagen ställer i enlighet med WCAG 2.1-kriterierna på nivå AA med följande uppmärksammade brister.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet nedan uppfyller ännu inte alla tillgänglighetskrav som ställs i lagen.

Observerade brister

Länkar:

På webbplatsen finns vissa oklara länktexter, såsom ”tästä linkistä” (WCAG 2.1: 2.4.4 Länkens syfte (i sammanhanget))

Inbäddade videor:

  • Alla funktioner för inbäddade videor är inte tillgängliga med tangentbordet. (WCAG 2.1 2.1.1 Tangentbord)
  • Vissa inbäddade videor är svåra att använda med skärmläsare, eftersom de inbäddade videornas knappar och element inte kan granskas på samma sätt som vanligt html-innehåll. Det här orsakar problem vid användning av skrivbordswebbläsare, och hantering av videor via en mobil enhet kan till och med vara omöjlig. Det finns inga anvisningar för användningen av inbäddade videor. (WCAG 2.1 2.1.1 Tangentbord, 2.4.6 Rubriker och etiketter)
  • I vissa inbäddade videor förmedlas den information som förmedlas visuellt inte till användare av skärmläsare. (WCAG 2.1 (1.3.1 Information och relationer, 4.1.3 Meddelanden om status)

Formulär:

De valformulären för hemmamåltider som är länkade till webbplatser är för närvarande inte tillgängliga. Den applikation som utnyttjas i dem har identifierat tillgänglighetsbrister, vilka kommer att korrigeras senare genom att byta formulärsapplikation.

Åtgärdande av brister

Man strävar efter att kontinuerligt åtgärda upptäckta brister. Listan över upptäckta tillgänglighetsbrister i detta utlåtande uppdateras i takt med att bristerna åtgärdas.

Länktexten:

  • Upptäckt tästä linkistä gjordes mer tillgänglig 20.1.2023.

Erhållande av uppgifter i tillgänglig form

Innehåll som på grund av de nämnda bristerna inte är tillgängligt fås från personen som är ansvarig för denna webbplats.

Palvelukeskus Helsinki
Ekonomi- och förvaltningstjänster, kommunikation och marknadsföring
noora.westerholm@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Upprättande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande upprättades 20.01.2023.

Bedömning av tillgänglighet

I bedömningen av tillgängligheten har vi följt Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som strävar efter att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsskeden.

Tillgängligheten har granskats genom revision av en extern expert samt genom egen utvärdering.

Tillgängligheten har granskats med hjälp av automatisk tillgänglighetsgranskning och manuell granskning av webbplatsen och innehållet.

De missförhållanden som utvärderingsverktygen rapporterat har granskats och vid behov åtgärdats.

Den externa expertrevisionen har utförts av Unicus Oy.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet sköts med kontinuerlig tillsyn då tekniken eller innehållet ändras, samt med regelbundna granskningar. Detta utlåtande uppdateras vid ändringar av webbplatsen och granskningar av tillgängligheten.

Respons och kontaktuppgifter

För webbplatsens tillgänglighet ansvarar
Servicecentralen Helsingfors
Enheten Ekonomi- och förvaltningstjänster, palvelukeskus@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Anmälan om icke tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att tillgänglighetskraven trots allt inte uppfylls kan hen göra en anmälan per e-post till helsinki.palaute@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) eller med responsformuläret på www.hel.fi/palaute.

Begäran om uppgifter i tillgängligt format

Om användaren upplever att hen inte får webbplatsens innehåll i tillgängligt format kan informationen begäras per e-post till helsinki.palaute@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) eller med responsformuläret på www.hel.fi/palaute. Staden strävar efter att besvara förfrågningar inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att hen inte får svar på sin anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan ärendet anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillganglighetskrav.fi(Länk leder till extern tjänst)

saavutettavuus@avi.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Växel: 0295 016 000

Öppet: mån.–fre. kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Staden främjar tillgängligheten till de digitala tjänsterna genom att göra publiceringsarbetet enhetligt och ordna utbildning i tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån på webbplatserna följs upp kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Staden reagerar omedelbart på brister som framkommer. Nödvändiga ändringar genomförs så snabbt som möjligt.

Personer med funktionsnedsättning och användare av hjälpmedelsteknik

Staden ger rådgivning och stöd för personer med funktionsnedsättning och användare av hjälpmedelsteknik. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens webbplats och hos telefonrådgivningen.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande
Detta utlåtande godkändes 20.1.2023
Palvelukeskus Helsinki
Helsingfors stad