Beslutsfattande och ledarskap

Vi på Helsingfors stads affärsverk Palvelukeskus Helsinki sköter produktionen av tjänsterelaterade stödtjänster åt staden och dess sammanslutningar. Vi är en del av stadens centralförvaltning och vi verkar under direktionen. Helsingfors stadsfullmäktiges beslut påverkar också vår verksamhet. Verkställande direktören ansvarar för det operativa ledningen under sin visstidstjänst på sju år. Palvelukeskus Helsinki har två affärsverksenheter, multiservice samt telefon- och välbefinnandetjänster, vars verksamhet stöder ekonomi- och förvaltningsenheten.

Direktionen och beslutsmeddelanden

Palvelukeskus Helsinkis högsta beslutsfattande organ fungerar som affärsverkets direktion. 
Direktionen har 5 ledamöter, som alla har en personlig ersättare.
Direktionen väljs för en mandatperiod på två år av stadsstyrelsen, som även utser direktionens ordförande och vice ordförande. 

Medlemmar och ersättare till Palvelukeskus Helsinkis direktionen, framtida mötestider samt beslutsmeddelanden kan hittas på Helsinginfors stads webbplats.

Gå till webbplats(Länk leder till extern tjänst) 

 

Affärsverkets direktionens uppgifter

  1. Beslutar om den högsta nivån i affärsverkets organisation
  2. Beslutar om anställning för tjänster direkt under affärsverkets chef
  3. Beslutar om resultatbudget och verksamhetsplan för dess underordnade affärsverk, som innehåller budgetbaserade resultatmål, nödvändiga åtgärder och resurser samt verksamhetens intäkter och utgifter
  4. Beslutar om affärsverksspecifika bokslutsuppgifter som kan förenas med stadens bokslut
  5. Beslutar om nyttighets- och nyttighetsgruppsspecifika avskrivningstider inom ramen för den avskrivningsplan som stadsfullmäktige godkänt
  6. Godkänner affärsverkens beskrivning av intern kontroll och riskhantering.

Läs verksamhetsstadgan för Palvelukeskus Helsinki (PDF)(Länk leder till extern tjänst)

Ledningsgruppen

I ledningsgruppen för Palvelukeskus Helsinki ingår verkställande direktör som ordförande, enhetscheferna och företrädare för personalen. Ledningsgruppen ansvarar tillsammans med verkställande direktören för affärsverkets operativa verksamhet. 

År 2023 bildas ledningsgruppen av:

Uppgift Ledamot
Verkställande direktör Minna Hoffström ordf.
Multiservice, enhetschef Aulikki Johansson
Telefon- och välbefinnandetjänster, enhetschef Risto Paavola
Ekonomi- och förvaltningstjänster, enhetschef Ulla Vuolle
Kontaktperson, Jyty Mervi Romppanen